MVE XC 20/3 V - 6.2 liter/16 day tank - holds 2,500 - 1/2 mL straws, bulk 3,750
Price: $1,859.99